Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Cicha 24, 95-200 Pabianice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Cicha 24, 95-200 Pabianice.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
...

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kierownik Anna Ornaf, sds.pabianice@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (42) 214 92 10, 603 213 022, (42) 211 31 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Placówka pozbawiona jest barier architektonicznych. Zgodnie z obowiązujacymi standardami posiada na zewnątrz podjazd do wózków, co umożliwia swobodne poruszanie się osobom wchodzącym do budynku. Do wejścia głównego wchodzimy po schodach, dla celów bwzpieczeństwa zamocowane są do ścian bocznych poręcze. Drzwi wejściowe dostosowane są szerokością do wprowadzania wózków. Na głównym korytarzu po wejściu do placówki znajduje się winda osobowa, którą uczestnicy przedostają się na główny korytarz (pierwsze piętro), z którego przwechodzą do poszczególnych pracowni terapeutycznych. Teren wokół budynku jest ogrodzony, częściowo wykorzystany na parking dla samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, natomiast za budynkiem przeznaczony jest na ogród, gdzie odbywają się zajęcia integracyjne i rekreacyjne dla uczestników. Jeżeli uczestnik bylby  osobą niedowidzącą, której do poruszania niezbędny byłby asystujący pies napewno miałby stworzone warunki do przebywania ze swoim przyjacielem na terenie placówki. W ośrodku zatrudniona jest osoba znająca język migowy. ŚDS posiada samochód do przewozu uczestników na zajecia.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Wytworzył: Kierownik Anna Ornaf

Opublikował: Jolanta Wójcicka

Data wytworzenia: 2020-09-23

Data publikacji: 2020-09-23